Deleten opas talonpurkajalle

Kuva omakotitalon purkamisesta

Rakennuksen purkaminen on mittava operaatio, johon on syytä valmistautua huolella. Olipa sitten kyseessä omakotitalo tai mökki, vaatii purkutyö ammattitaitoa ja oikeat työvälineet. Purkutyö sisältää monia purkua alustavia toimenpiteitä, joilla voidaan sekä säästää rahaa että minimoida mahdollisia ongelmia ja varmistua, että työ on turvallisesti tehty.

Suurta rakennusta purettaessa syntyy kymmeniä tonneja jätettä, josta osa on hyödyntämiskelvotonta, mutta suurin osa on lajiteltuna käyttökelpoista sellaisenaan, murskattuna tai energiatuotannon raaka-aineena. Purkutyö tehdään aina lajittelevana purkuna. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki materiaalit lajitellaan heti työmaalla, jolloin niiden jatkohyödyntäminen on mahdollisimman tehokasta.

Ennen purkutöihin ryhtymistä tulee selvittää:

 • Rakennuksen koko, rakenteet, materiaalit ja mahdolliset vaaralliset aineet
 • Soveltuvat työtavat ja tarvittavat aputoimet, kuten rakenteiden tukeminen
 • Rakennusosien kierrätysmahdollisuudet sekä jätteenkäsittely.

Deleten purkulaskuri antaa hinta-arvion purkutyölle.

Purkulupa tarvitaan aina ennen toimenpiteitä

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on määritelty, että “rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella, jossa on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään”. Asemakaava-alueella purkulupa tarvitaan poikkeuksetta. Laki myös määrittää, ettei purkulupaa vaadita, jos voimassa oleva rakennuslupa, katusuunnitelma, maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma edellyttävät rakennuksen purkamista.

Vaikka purkulupaa ei alueella vaadittaisi, tulee purkutyöstä kuitenkin ilmoittaa kunnan rakennusvalvontaviranomaisille 30 päivää ennen rakennuksen purkamista. Joissakin kunnissa ilmoitusta ei vaadita. On tärkeää ottaa selvää kuntakohtaisista menettelyistä ennen purkutoimenpiteiden aloittamista. Purkuilmoitukseksi riittää vapaamuotoinen kirjallinen ilmoitus.

Kun valitset Deleten kohteesi purku-urakoitsijaksi, hoidamme kaikki purkulupaan liittyvät työt puolestasi.

Rakennusjätteet ovat merkittävä osa purkukustannuksia

Purkulupahakemuksen liitteeksi tulee liittää rakennusjäteselvitys, jossa arvioidaan syntyvän jätteen määrä jakeittain. Lisäksi siinä selvitetään rakennuksen mahdollisesti sisältämät vaaralliset jätteet ja maaperän tila, mikäli on olemassa viitteitä siitä, että maaperä voi olla pilaantunut.

Jätelain mukaan purkutöissä on pyrittävä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Lajitellut jätejakeet on toimitettava asianmukaisiin käsittely- ja hyödyntämispaikkoihin. Lisäksi saat meiltä jäteraportin ja varmistamme myös, että kaikki jakeet on käsitelty asianmukaisella tavalla.

Delete hoitaa purkutyön aina lajittelevana purkuna

Lajittelevassa purussa materiaalit käsitellään erikseen. Hyödynnettävät jätelajit on pidettävä erillään muista ja lajiteltava neljään ryhmään:

 1. betoni-, tiili-, ja kipsijätteet
 2. kyllästämättömät puujätteet
 3. metallijätteet
 4. maa-aines- ja kiviainesjätteet.

Nämä jätteet on pyrittävä hyödyntämään, jos se on teknisesti mahdollista eikä siitä aiheudu kohtuuttomia lisäkustannuksia. Jätteet kuljetamme lähimmälle vastaanottoasemalle tai omalle kierrätysasemallemme aina sen ollessa järkevää maantieteellisesti.

Deleten omat asemat sijaitsevat Tampereella Myllypurossa ja Ruskossa, Espoossa juvanmalmilla, Helsingissä Kyläsaaressa ja Porissa Mäkipuistontiellä.

Purkutyössä huomioidaan myös terveydelle vaaralliset aineet

Purkukohteissa esiintyy usein terveydelle vaarallisia aineita, joiden purku ja käsittely tulee jättää ammattilaisille. Tällaisia aineita ovat muun muassa asbesti, PCB, kivihiiliterva ja erilaiset öljysäiliöt sekä öljy-, maali- ja kemikaalijätteet.

Asbestia on käytetty laajalti rakentamisessa aina vuoteen 1994 asti. Tyypillisesti asbestia on käytetty putkieristeissä, ruiskutettuna eristeenä, kattohuovissa, ovissa, rakennus- ja kattolevyissä ja ilmastointikanavissa. Uuden asbestilain (lakimuutos vuoden 2016 alussa) mukaan rakennuksissa on tehtävä asbestikartoitus ennen rakenteisiin kohdistuvia purkutöitä.

PCB:tä esiintyy saumausaineissa ja vanhoissa maaleissa. Aineen havaitseminen on ammattilaisen tehtävä.

Kreosoottia eli kivihiilitervaa on käytetty kosteuseristeenä. Sen tunnistaa tervamaisesta ulkonäöstä ja voimakkaasta hajusta. Ennen purkutöiden aloittamista on otettava yhteys työsuojeluviranomaisiin.

Öljysäiliöt, öljy-, maali- ja kemikaalijätteet: Öljysäiliöt toimitetaan tyhjennettyinä ja puhdistettuina jäteasemalle. Kemikaali- ja öljyjätteet ovat vaarallista jätettä, joka toimitetaan jäteasemalle. Delete voi hoitaa koko öljysäiliön käytöstä poistamisen ja purkamisen aina säiliön tyhjennyksestä, nestemäisen jätteen käsittelystä säiliön purkamiseen saakka. Öljysäiliön käytöstä poistosta on toimitettava pesutodistus viranomaisille. Delete hoitaa tämän todistuksen toimittamisen asiakkaalle.

HUOM! Purkukohteissa syntyy myös muita materiaaleja, joiden jatkokäsittely on hoidettava materiaalille sopivalla tavalla. Tällaista materiaalia on muun muassa kyllästetty puu. Se on tyypillisesti ulkotiloissa käytetty materiaali – terassi- ja parvekerakenteet on usein tehty kyllästetystä puusta. Kyllästetty puutavara säilytetään erillään muusta puutavarasta. Sen polttaminen vapauttaa ilmaan runsaasti myrkyllisiä yhdisteitä, joten hävittäminen on tehtävä ongelmajätelaitoksessa.

Purkuvaiheet

Ennen itse purkutyötä tyhjennetään purkukohde irtaimesta. Kaikki hyödynnettävä materiaali kannattaa kierrättää – huonekalut kierrätyskeskukseen ja muu irtaimisto mahdollisuuden mukaan myös. Delete voi huolehtia purkutilanteessa myös kohteen irtaimiston poistamisen, jos näin halutaan.

Itse purkutyö suoritetaan lajittelevana purkuna. Lajitteleva purku on työmenetelmä, jossa rakennuksen osat ja materiaalit puretaan ennalta suunnitellussa järjestyksessä niiden laatu säilyttäen, jolloin uusiokäyttö on mahdollista.

 1. Metallit erilleen: Eri metallit ja raudat irrotetaan ja lajitellaan. Näihin materiaaleihin kuuluvat muun muassa rännit, tikapuut, vesi- ja lämpöputket, säiliöt ja kattopellit.
 2. Sisäpurku: Sisustuslevyt ja erilaiset pintamateriaalit (parketit, laminaatit kipsilevyt ja muovimatot ym.) sekä esimerkiksi sähkötarvikeromut (johdot ja -rasiat jne.) irrotetaan, tarvittaessa myös haitta-ainepurku.
 3. Kattorakenteiden purku: Tiilet ja pelti kerätään erikseen. Hyväkuntoiset kattotuolit kannattaa kierrättää. Ehjät savitiilet ovat haluttuja, joten myös ne kannattaa kierrättää.
 4. Eristemateriaalien irrotus: Eristeet poistetaan ja säilytetään kuivassa tilassa ennen jäteasemalle viemistä. Kastuessaan eristeet painavat ja siis myös maksavat enemmän. Puhallusvilla ja sahanpuru voidaan ottaa talteen imulaitteella.
 5. Lopuksi tapahtuu runkorakenteiden perustusten purku.

Deleten ammattilaiset auttavat kaiken kokoisten kohteiden purkutöissä

Meillä on käytössään nykyaikaiset työvälineet ja purkuprojektien materiaalien kierrätyspalvelut kuuluvat Deleten kokonaispalveluun. Haitta-ainekartoituksen yhteydessä Delete kartoittaa asbestin lisäksi myös muut terveydelle vaaralliset aineet ja materiaalit, jotka aiheuttavat erikoistoimenpiteitä purkamisessa ja jätteenkäsittelyssä. Delete myös hakee asiakkaan niin halutessa purkuluvan kaikkine asiaan kuuluvine dokumentteineen. Deleten jäteasemat vastaanottavat ja käsittelevät purussa syntyvän materiaalin lisäksi rakennus-, teollisuus- ja sekalaista hyödynnettävää jätettä tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti, ympäristölupien ehtojen mukaisesti.

Deleten purkulaskuri antaa hinta-arvion purkutyölle. Jättämällä yhteystiedot lomakkeella, olemme sinuun yhteydessä ja saat kohteellesi täsmennetyn tarjouksen!