Digitalisaatio tuo ennakoitavuutta prosessipuhdistukseen

Delete teollisuuspuhdistus

Kunnossapidossa digitaalisilla ratkaisuilla haetaan erityisesti lisääntynyttä kykyä reagoida ennakoivasti alkaviin vikatilanteisiin. Markkinoilla onkin jo useita mittaavaan kunnossapitoon perustuvia ratkaisuja ja palveluita, joista esimerkiksi laakerien online-mittaus on yksi perinteisimmistä.

Komponenttivikojen lisäksi tuotantoprosessin suunnittelematon keskeytys voi toteutua myös muista syistä, joista prosessin likaantuminen ja jopa tukkeutuminen on yksi tekijä. Prosessitukosten välttämiseen ja puhdistustarpeen ennakointiin ei kuitenkaan toistaiseksi ole tarjolla online-palveluratkaisuja.

Puhdistustarpeen ennakointipalvelua on tutkittu ja kehitetty yritysten ja tutkimuslaitosten Tekes-rahoitteisessa SmartAdvantage-rinnakkaishankkeessa Deleten yritys-casena. Rinnakkaishankkeen tavoitteena on kiinnittää huomioita teknologian, palvelukehityksen sekä liiketoimintamallien muodostamaan kokonaisuuteen, joilla tähdätään kykyyn tuottaa asiakkaille uutta lisäarvoa. Tavoitteena on lähitulevaisuudessa kuvata myös muiden mukana olevien yritysten digitaalisten palveluiden kehityspolkuja.

Nykyisellään prosessipuhdistukset toteutetaan usein vasta hätätilanteessa eli kun on ajauduttu käyttökeskeytykseen. Tällöin prosessi on päässyt niin likaiseksi, että putket ovat tukkeutuneet tai sakka on päässyt kovettumaan säiliöiden pinnoille. Prosessipuhdistuspalveluja tarjoavan yrityksen kannalta yllättävät tukostilanteet ovat myös hankalia. Prosessin ollessa alhaalla, puhdistuksen on toteuduttava kiireellisesti. Tällöin tarvittavat henkilö- ja muut resurssit on haalittava nopeasti kasaan. Samalla puhdistuskaluston on oltava järeää, jotta tukokset ja sakkakasaumat saadaan varmuudella asianmukaisesti irrotettua likaantuneista prosessin osista. Tämä ei ole palvelun hankkijalle, eikä sen tarjoajalle kustannustehokkain tapa toimia.

Nykyään prosesseja pestään toki myös ennakoivasti. Tällöin puhdistuksen ajoittaminen perustuu käyttökokemustietoon tai ennalta sovittuun määräaikaisväliin, jolloin puhdistus toteutetaan esimerkiksi parin viikon välein. Tällä toimintatavalla voidaan välttää joitakin prosessin likaantumisesta aiheutuvia käyttökeskeytyksiä, mutta todellisesta puhdistustarpeesta ei ole varmuutta.

Mitä digitaalisuudella tavoitellaan

Palvelukehitysprojektissaan ympäristöpalveluyritys Deleten tavoitteena on tuoda säiliöiden sekä putkistojen puhtauden mittaus ja monitorointi kiinteäksi osaksi prosessipuhdistuspalveluitaan. Tällöin yritys saisi hyvissä ajoin tiedon omien asiakkaidensa todellisesta puhdistustarpeesta. Samalla palvelun toimittaminen olisi mahdollista toteuttaa oikea-aikaisesti, palvelu toteutuisi tuotannon kannalta optimoidusti ja prosessipuhdistuspalvelua ostava asiakas voisi keskittyä oman tuotantonsa tekemiseen.

Syksyllä 2016 käynnistyneessä palvelukehityksessä tavoitellaan kyvykkyyttä prosessipuhdistusten ennakoimiseen, josta on seurauksena useita hyötyjä. Prosessipuhdistuksia hankkivan toimijan kannalta ennakoitavuuden hyöty voi aiheutua tuotantoajan lisääntymisestä, kun käyttökeskeytykset vähenevät. Lisäksi asiakkaalle muodostuu edullisempi palvelukokonaisuus, kun huoltopuhdistukset voidaan monissa tapauksissa tehdä prosessitukosten hoitamiseen verrattuna kevyemmällä kalustolla.

Vastaavasti palvelun tarjoajalle ennakointikyky tarjoaa mahdollisuuden hallita palveluiden toteuttamisen ajoittamista, ohjata ja käyttää henkilö- ja laiteresursseja entistä tehokkaammin, sekä hallita näiden avulla myös kustannuskehitystä. Lisäksi puhdistusten odotetaan olevan entistä turvallisempia toteuttaa, koska puhdistustarve ja lähtötilanne on hyvissä ajoin tiedossa. Tämä mahdollistaa suunnitelmallisemman puhdistuksen toteuttamisen ja optimaalisen kaluston valinnan.

Kuinka liikkeelle kehitystyössä?

Kehitystyössä on lähdetty liikkeelle yhdessä asiakkaan kanssa. Yhdessä tuumin muun muassa tunnistettiin likaantumisen kannalta prosessin kriittiset osat eli kohteet, joissa kehitettävästä palvelusta on osoitettavissa nopeimmin sen todelliset hyödyt. Nämä kohteet ovat sitten valittu monitorointi- ja mittauspalveluiden pilottikohteiksi. Monitoroinnin ja analytiikan implementoinnin aloittaminen kriittisistä kohteista on yleisemminkin suositeltava lähestymistapa lisätä digitaalisia ratkaisuja kunnossapidossa.

Tällä hetkellä ratkaisuja kehitetään asiakkaan kanssa yhdessä valitussa pilottikohteessa, mutta kehitystyön ohjenuorana on digitaalisen puhdistuspalvelun hyödyntämismahdollisuuksien tunnistaminen myös muissa kuin teollisissa sovelluskohteissa. Näin myös kiinteistöalan sovellukset ovat erityisinä kiinnostuksen kohteina.

Tutkimuksen liittyvät teknologiaselvitykset ja anturivalinnat ovat käynnissä ja IoT platform ja data-analytiikkaratkaisut on valittu. Piloteista odotetaan saatavan ensimmäisiä tuloksia vuoden 2018 alkupuolella, joiden perusteella on mahdollista arvioida palvelun arvoa tarkemmin.

Yleisesti opiksi otettavaa kuvatussa Deleten digitaalisen palvelun kehityspolussa on ollut:

  • asiakas on hyvä ottaa mukaan mahdollisimman varhain, esimerkiksi asiakkaalle merkityksellisen monitorointikohteiden valitsemiseksi,
  • palvelun arvon tunnistaminen sekä asiakkaan että palvelun tarjoajan näkökulmasta, ja
  • teknologisen kehitystyön suuntaaminen liiketoiminnallisten tavoitteiden mukaisesti.

Smartadvantege vauhdittaa uusien innovaatioiden syntymistä

SMARTADVANTAGE on VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston muodostaman osaamiskeskittymän SMACC:n sekä teollisten kumppanien edistämä tutkimusprojekti.

SmartAdvantagetutkimusprojektissa yhdistyvät tutkimusorganisaatioiden ja teollisten kumppaneiden yhteiset digitalisaatioon pohjautuvan uuden liiketoiminnan kehittämisen pyrkimykset. Projektin teolliset kumppanit ovat Delete Finland Oy:n lisäksi Huurre Finland Oy, Pesmel Oy, SWD Oy sekä Chiller Oy.

Lisätietoja projektista saatavilla osoitteesta http://www.vtt.fi/sites/smartadvantage.

Teollinen internet prosessipuhdistustoiminnassa

Antti Kieman Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) diplomityössä Teollinen internet prosessipuhdistustoiminnassa (2016) selvitettiin, miten teollista internetiä voidaan hyödyntää prosessipuhdistustoiminnassa ja etenkin puhdistuskohteiden valvonnassa. Lisäksi tutkittiin, mitä kilpailuetua alalla toimiva yritys voi saada käyttämällä teollista internetiä.

Ennakoivan kunnossapidon menetelmien avulla puhdistuskohteita voidaan valvoa ja ennakoida niiden tarvitseman puhdistusten tarve. Puhdistukset optimoimalla voidaan välttyä turhilta seisokkitauoilta ja varmistua laitteiden vältettävissä olevilta rikkoontumisilta.

Tutkimuksesta selviää muun muassa, että prosessipuhdistuspalveluita tarjoavan yrityksen pitää osata hinnoitella puhdistuskohteiden valvontapalvelut oikein, jotta se pystyy kasvattamaan liikevaihtoaan ja tulostaan. Tämä johtuu siitä, että valvonnassa voidaan huomata, että puhdistuksia on tehty aikaisemmin turhaan.

Markkinoinnin kannalta on tärkeää, että yritys pystyy tunnistamaan asiakashyödyt ja tuomaan ne esille myyntityössään. Teollisen internet tuomat merkittävimmät asiakashyödyt ovat seisokkien väheneminen ja tuotantolaitteiden pysyminen ehjänä.

Teksti: 
Pasi Valkokari, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Toni Ahonen, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Artikkeli on julkaistu Promaint-lehdessä 5/2017 https://promaintlehti.fi/

Kirjoita kommenttisi tähän:

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *